BÜDCƏMİZ

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2019-cu ilin 1-ci rübü üzrə xərclər smetasının icrası haqqında

 

MƏLUMAT

min manatla  

Маddələr Xərc maddələrinin adları Smeta üzrə təsdiq edilib Maliyyələşmə açılıb Xərc Maliyyələşmə üzrə qalıq Smeta üzrə qalıq
211100 Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 2275832 608000 444969 163031 1830863
211200 Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı 55080 12000 9580 2420 45500
211300 Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri 667873 158000 83703 74297 584170
212100 Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar 659733 171160 118415 52745 541318
212200 İcbari dövlət sığortası 12525 0 0 0 12525
212400 İşsizlərin hazırlığı və ixtisasın artırılması ilə bağlı transfertlər 12935 3220 2311 909 10624
221100 Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 18290 4100 0 4100 18290
221200 Mətbəə xərcləri 16100 3200 0 3200 16100
221310 İdarənin xərcləri 13000 2500 0 2500 13000
221320 Cari təmir 13500 5000 0 5000 13500
221330 Mühafizə xərcləri 70315 17660 17579 81 52736
222100 Ölkədaxili ezamiyyələr 60000 24200 12471 11729 47529
222200 Xarici ezamiyyələr 84500 33000 21173 11827 63327
223100 Yanacaq və sürtgü materiallarının alınması 92588 21300 16939 4361 75649
223200 Digər nəqliyyat xidmətləri 49800 21700 19933 1767 29867
224100 Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 23100 7000 1901 5099 21199
224200 Qaz haqqının ödənilməsi 10000 10000 5175 4825 4825
224300 Su haqqının ödənilməsi 2400 600 0 600 2400
224400 İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 6000 4000 2400 1600 3600
224500 Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 2400 2400 0 2400 2400
224600 Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi 7900 1100 600 500 7300
224700 Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 2000 0 0 0 2000
224810 Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 18500 5100 5007 93 13493
224820 Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 500 250 88 162 412
224910 Poçt xidmətlərinin ödənilməsi 3200 600 139 461 3061
224920 İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 14160 7080 3540 3540 10620
225200 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması 500 0 0 0 500
225411 İnventarın alınması 4000 0 0 0 4000
225412 Avadanlığın alınması 8000 1500 0 1500 8000
225413 Digər alışlar və xidmətlər 22600 12000 6368 5632 16232
273100 Müavinətlər üzrə ödənişlər 45000 0 0 0 45000
274300 İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər 27500 8800 8557 243 18943
282100 Sair xərclər 23919 14000 12176 1824 11743
282300 Bank xərcləri 11043 2450 1991 459 9052
311220 Digər maşın və avadanlıqlar 25000 18700 0 18700 25000
314400 İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər 9148 1800 0 1800 9148
  Cəmi xərclər: 4368941 1182420 795013 387407 3573928