BÜDCƏMİZ

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2018-ci il 9 aylıq xərclər smetasının icrası haqqında

MƏLUMAT

manatla  

 

Маddələr Xərc məddələrinin adları  Smeta üzrə təsdiq edilib Maliyyələşmə açılıb Xərc Maliyyələşmə üzrə qalıq Smeta üzrə qalıq
211100 Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 2103617 1570000 1340464 229536 763153
211200 Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı 45840 35600 26980 8620 18860
211300 Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənişləri 626674 500000 423690 76310 202984
212100 Dövlət Sosial-Müdafiə fonduna ayırmalar 610779 463232 394049 69183 216730
212200 İcbari dövlət sığortası 14011 10000 9721 279 4290
221100 Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 20000 12022 10425 1597 9575
221200 Mətbəə xərcləri 21100 10772 9531 1241 11569
221310 İdarənin  xərcləri 12000 10554 10554 0 1446
221320 Cari təmir 13500 0 0 0 13500
221330 Mühafizə xərcləri 69576 52360 51997 363 17579
222100 Ölkədaxili ezamiyyələr 80000 48488 22083 26405 57917
222200 Xarici ezamiyyələr 84500 84500 83876 624 624
223100 Yanacaq və sürtkü materiallarinin alınması 80255 53199 45459 7740 34796
223200 Digər nəqliyyat xidmətləri 48400 36831 34216 2615 14184
224100 Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 23100 17764 12566 5198 10534
224200 Qaz haqqının ödənilməsi 10000 10000 7508 2492 2492
224300 Su haqqının ödənilməsi 2400 1640 1240 400 1160
224400 İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 6000 4050 4050 0 1950
224500 Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 2400 1640 1240 400 1160
224600 Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi 8500 3491 1860 1631 6640
224700 Kommunal və kommunakasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 2000 0 0 0 2000
224810 Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 18860 14349 13819 530 5041
224820 Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 500 283 200 83 300
224910 Poçt xidmətlərinin ödənilməsi 3200 1577 237 1340 2963
224920 İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 14160 14160 14160 0 0
225200 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatı və xüsusi geyimlərin alınması  500 0 0 0 500
225411 İnventarların alınması 2000 2000 600 1400 1400
225412 Avadanlığın alınması 4000 4000 0 4000 4000
225413 Digər alışlar və xidmətlər 22600 15400 11787 3613 10813
272190 İşsizlərin hazırlığı və ixtisasının artırılması ilə bağlı transfertlər 12731 9600 7857 1743 4874
273100 Pensiyaya çıxan dövlət qulluqçularına müavinətlər üzrə ödənişlər 40932 8760 8751 9 32181
274300 İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət 27000 23500 21388 2112 5612
274830 Digər müavinətlər və transferlər 15115 15115 15115 0 0
282100 Sair xərclər 13400 9127 4500 4627 8900
282300 Bank xərcləri 10275 7269 5692 1577 4583
311220 Maşın və avadanlıqlar 25000 17430 0 17430 25000
314400 Istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər  9223 6485 0 6485 9223
Cəmi 4104148 3075198 2595616 479582 1508532