BÜDCƏMİZ

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2018-ci ilin 1-ci rübü üzrə xərclər smetasının icrası haqqında

MƏLUMAT

manatla          

Маddələr Xərc məddələrinin adları Smeta üzrə təsdiq edilib Maliyyələşmə açılıb Xərc Maliyyələşmə üzrə qalıq Smeta üzrə qalıq
211100 Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 1965694 580000 409302 170698 1556392
211200 Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı 45840 12000 8303 3697 37537
211300 Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənişləri 580495 146000 76318 69683 504178
212100 Dövlət Sosial-Müdafiə fonduna ayırmalar 570246 162360 108663 53697 461583
212200 İcbari dövlət sığortası 11114     0 11114
221100 Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 20000 3822 751 3071 19249
221200 Mətbəə xərcləri 21100 3972   3972 21100
221310 İdarənin  xərcləri 12000 2300   2300 12000
221320 Cari təmir 13500     0 13500
221330 Mühafizə xərcləri 65883 16500 16471 29 49412
222100 Ölkədaxili ezamiyyələr 80000 28688 7587 21101 72413
222200 Xarici ezamiyyələr 84500 21195 13946 7249 70554
223100 Yanacaq və sürtkü materiallarinin alınması 80255 20099 16185 3914 64070
223200 Digər nəqliyyat xidmətləri 48400 9231 8458 773 39942
224100 Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 23100 6064 1755 4309 21345
224200 Qaz haqqının ödənilməsi 10000 6461 4831 1630 5169
224300 Su haqqının ödənilməsi 2400 450 260 190 2140
224400 İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 6000 1756 1240 516 4760
224500 Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 2400 450 260 190 2140
224600 Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi 8500 1391 600 791 7900
224700 Kommunal və kommunakasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 2000     0 2000
224810 Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 18860 4869 4170 699 14690
224820 Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 500 163 52 111 448
224910 Poçt xidmətlərinin ödənilməsi 3200 497 114 383 3086
224920 İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 14160 4192 3540 652 10620
225200 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatı və xüsusi geyimlərin alınması  500     0 500
225411 İnventarların alınması 2000     0 2000
225412 Avadanlığın alınması 4000 1800   1800 4000
225413 Digər alışlar və xidmətlər 22600 4200 839 3361 21761
272190 İşsizlərin hazırlığı və ixtisasının artırılması ilə bağlı transfertlər 12,731 3180 2428 752 10303
273100 Pensiyaya çıxan dövlət qulluqçularına müavinətlər üzrə ödənişlər 37900 8760 8751 9 29149
274300 İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət 25,000 9500 6795 2705 18205
282100 Sair xərclər 13400 2567 1640 927 11760
282300 Bank xərcləri 9542 2429 1596 833 7946
311220 Maşın və avadanlıqlar 25,000 4800   4800 25000
314400 Istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər  9,223 1775   1775 9223
Cəmi 3852043 1071471 704856 366615 3147187